نتایج جستجو برای بازاریابی و فروش

شیب

160,000 ریال
136,000 ریال

هنر جنگ

1,150,000 ریال
977,500 ریال

در سوم

730,000 ریال
620,500 ریال

گاو بنفش

480,000 ریال
408,000 ریال

برند محبوب

490,000 ریال
416,500 ریال

قدرت محتوا

1,160,000 ریال
986,000 ریال

پول در ساحل

120,000 ریال
102,000 ریال

استارت آپ شما

850,000 ریال
722,500 ریال

شورشی باکره


80,000 ریال

منحنی خلاقیت

570,000 ریال
484,500 ریال

تجارت جنگ است

430,000 ریال
365,500 ریال

کارخانه محتوا

980,000 ریال
833,000 ریال

اصول بازاریابی

1,800,000 ریال
1,530,000 ریال

بازاریابی پویا

160,000 ریال
136,000 ریال

ماتریس دیجیتال

490,000 ریال
416,500 ریال

موفقیت در مذاکره

180,000 ریال
153,000 ریال

یخ شکن ها

499,000 ریال
424,150 ریال

حرفه ی چهارساله

70,000 ریال
59,500 ریال

قوانین زبان بدن

900,000 ریال
765,000 ریال

خلق مدل کسب و کار


680,000 ریال

مدیریت بازاریابی

2,480,000 ریال
2,108,000 ریال

این است بازاریابی

540,000 ریال
459,000 ریال

ساخت برند داستانی

490,000 ریال
416,500 ریال

فروش تنها راه بقا

480,000 ریال
408,000 ریال