نتایج جستجو برای قوانین کار

زنانی که کار می کنند

700,000 ریال
595,000 ریال

ما اخراج شدیم و این بهترین اتفاق زندگی مان بود

1,100,000 ریال
935,000 ریال

قوانین و مقررات بیمه


1,300,000 ریال

قانون کار : قانون بیمه بیکاری


500,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری


250,000 ریال

راهنمای استخدام و مدیریت کارگردان و کارمند

190,000 ریال
161,500 ریال