نتایج جستجو برای نقد ادبی

طنز

235,000 ریال
199,750 ریال

پرده

600,000 ریال
510,000 ریال

ژانر

550,000 ریال
467,500 ریال

فن نثر

1,600,000 ریال
1,360,000 ریال

موازنه


1,650,000 ریال

هنر رمان

520,000 ریال
442,000 ریال

قصه اساطیر

3,080,000 ریال
2,618,000 ریال

ادبیات من


1,930,000 ریال

ارمغان شرق

500,000 ریال
425,000 ریال

حکایت صوفی

420,000 ریال
357,000 ریال

سواد روایت

980,000 ریال
833,000 ریال

شرح مثنوی 1

480,000 ریال
408,000 ریال

شمس در کسوف


1,350,000 ریال

نقد و حقیقت

370,000 ریال
314,500 ریال

خرد و انقلاب

1,100,000 ریال
935,000 ریال

کرامات کلمات

1,600,000 ریال
1,360,000 ریال

نقشی از حافظ

680,000 ریال
578,000 ریال

آزادی و فرهنگ


870,000 ریال

جنبه های رمان

750,000 ریال
637,500 ریال

حکم حکیم توس

500,000 ریال
425,000 ریال

فهم ادبیات

550,000 ریال
467,500 ریال

مکتب های ادبی

1,200,000 ریال
1,020,000 ریال

به عبارت آفتاب

970,000 ریال
824,500 ریال

تاملات؛ از صفر

375,000 ریال
318,750 ریال