نتایج جستجو برای جامعه شناسی اقتصادی

اقتدارگرایی


800٬000 ریال

اخلاق تحریم اقتصادی


220٬000 ریال

به نام کرونا به کام سیاست


860٬000 ریال

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی


3٬200٬000 ریال

پول


290٬000 ریال

کاپیتا لیسم


860٬000 ریال

جهل مقدس


1٬350٬000 ریال

استبداد شرقی


3٬200٬000 ریال

ثروت انقلابی


1٬900٬000 ریال

جامعه ی سالم


500٬000 ریال

اقتصاد روایی


1٬060٬000 ریال

بهره کشی از مردم


1٬300٬000 ریال

اقتصاد هویت


450٬000 ریال

سرمایه داری و آزادی


1٬200٬000 ریال

اقتصاد سیاسی توسعه


2٬850٬000 ریال

بانک تهیدستان


300٬000 ریال

دموکراسی در محیط کار


360٬000 ریال

دیالکتیک جدید و سرمایه

500٬000 ریال
425٬000 ریال

حکمرانی خوب و توسعه


980٬000 ریال

درباره ی تقسیم کار اجتماعی


658٬000 ریال

اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی


1٬200٬000 ریال

جامعه شناسی و فهم جامعه ایران


500٬000 ریال

آن‌چه مالیسازی از اقتصاد جهان ربود

1٬050٬000 ریال
892٬500 ریال

هشیاری مالی: آفرینش توازن و توانگری

820٬000 ریال
697٬000 ریال