نتایج جستجو برای جامعه شناسی کاربردی

فرهنگ و جامعه


1٬800٬000 ریال

چه قدر خوبیم ما


350٬000 ریال

مطلق در ذهن ایرانی

500٬000 ریال
425٬000 ریال

جامعه شناسی 2جلدی


4٬800٬000 ریال

اصول و مسائل جامعه شناسی


80٬000 ریال

دانشنامه جامعه شناسی دوره سه جلدی


12٬000٬000 ریال

گزیده جامعه شناسی: ویژه دوره کارشناسی


1٬100٬000 ریال

آشوب ازلی عشق : بررسی ماهیت عشق در جامعه مدرن


1٬950٬000 ریال

ما ایرانیان: زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی


1٬200٬000 ریال

آینده قدرت


460٬000 ریال

صدایی که شنیده نشد


1٬900٬000 ریال

جامعه شناسی تئاتر


535٬000 ریال

جامعه شناسی کودکی


320٬000 ریال

نیکلای بردیایف


600٬000 ریال

تقدیر ما تدبیر ما


250٬000 ریال

در حاشیه ی جسور کلمات


600٬000 ریال

گذار به موج سوم جامعه شناسی


160٬000 ریال

سرانجام انسان طراز نوین


800٬000 ریال

روشنفکر و مسئولیت او در جامعه


20٬000 ریال

دموکرات ها! سخنگوی جمهوری خواهان نباشید


75٬000 ریال

زمینه ها و شیوه های یاری گری در ایران


180٬000 ریال

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی رفتار رای دهی


670٬000 ریال

بررسی وضعیت شهرسازی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران


120٬000 ریال