نتایج جستجو برای منطق

خالی


600٬000 ریال

پادزهر

780٬000 ریال
663٬000 ریال

منطق ارسطو

3٬500٬000 ریال
2٬975٬000 ریال

اختلاف نظر

650٬000 ریال
552٬500 ریال

جستارهای منطقی

1٬300٬000 ریال
1٬105٬000 ریال

حکمت برین

360٬000 ریال
306٬000 ریال

مرز دقیقی وجود ندارد

300٬000 ریال
255٬000 ریال

منطق صغری، منطق وسطی

150٬000 ریال
127٬500 ریال

جان های رواقی

1٬850٬000 ریال
1٬572٬500 ریال

گفت و گوی چهار نفره

600٬000 ریال
510٬000 ریال

خودفرمانروایی در گفتگو

180٬000 ریال
153٬000 ریال

ذهن و جهان : روایتی از رئالیسم درونی

450٬000 ریال
382٬500 ریال

پایان جهان از منظر اختر شناسی

1٬200٬000 ریال
1٬020٬000 ریال

دانش منطق

1٬350٬000 ریال
1٬147٬500 ریال

منطق ریاضی

1٬440٬000 ریال
1٬224٬000 ریال

فلسفه معاصر

550٬000 ریال
467٬500 ریال

آشنایی با فوکو

245٬000 ریال
208٬250 ریال

فوتبال و فلسفه

1٬520٬000 ریال
1٬292٬000 ریال

سرآغاز کار هنری

360٬000 ریال
306٬000 ریال

از ارسطو تا گودل

540٬000 ریال
459٬000 ریال

چگونه دوستی کنیم

360٬000 ریال
306٬000 ریال

کتاب کار استدلال

1٬200٬000 ریال
1٬020٬000 ریال

منطق- مختصر مفید 3

500٬000 ریال
425٬000 ریال

فلسفه هنر کامپیوتری

950٬000 ریال
807٬500 ریال