نتایج جستجو برای تاریخچه

آیشمن در اورشلیم شومیز

1,190,000 ریال
1,011,500 ریال

بازجویی از صدام

980,000 ریال
833,000 ریال

در مسیر نا آزادی

1,250,000 ریال
1,062,500 ریال

رمانتیسیسم سیاسی

980,000 ریال
833,000 ریال

ایران بین دو انقلاب گالینگور

1,950,000 ریال
1,657,500 ریال

خاطرات و تاملات در زندان شاه

980,000 ریال
833,000 ریال

شنیده ام خانه ها را رنگ می کنی

630,000 ریال
535,500 ریال

فروپاشی : نگاهی به درون رژیم شاه

950,000 ریال
807,500 ریال

دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران

380,000 ریال
323,000 ریال

نگاهی از درون به سازمان چریک های فدایی خلق ایران

2,800,000 ریال
2,380,000 ریال

شکستن طلسم وحشت : محاکمه شگفت انگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه

600,000 ریال
510,000 ریال

ایرانیان از نگاه آمریکاییان : ایران عهد قاجار در روزنامه های آمریکا

680,000 ریال
578,000 ریال

لویاتان

2,000,000 ریال
1,700,000 ریال

مجوس شمال

380,000 ریال
323,000 ریال

کتاب سیاست

1,600,000 ریال
1,360,000 ریال

مسئله تقصیر

250,000 ریال
212,500 ریال

جنبش دانشجویی

850,000 ریال
722,500 ریال

خاطرات بولیوی

455,000 ریال
386,750 ریال

نانکینگ

1,100,000 ریال
935,000 ریال

در تبیین جهان

710,000 ریال
603,500 ریال

بنیادهای علم سیاست

1,200,000 ریال
1,020,000 ریال

عتبه الکتبه

280,000 ریال
238,000 ریال

سال رویاهای خطرناک

260,000 ریال
221,000 ریال

کردهای سوریه

250,000 ریال
212,500 ریال