نتایج جستجو برای عمومی

جمهور


2٬100٬000 ریال

هنر جنگ

1٬300٬000 ریال
1٬105٬000 ریال

خون و نفت

750٬000 ریال
637٬500 ریال

ژنرال ها


2٬500٬000 ریال

هویت

1٬550٬000 ریال
1٬317٬500 ریال

قانون و خشونت


1٬380٬000 ریال

میان دو آتش

1٬150٬000 ریال
977٬500 ریال

خرد و سیاست


900٬000 ریال

نظریه های دولت

1٬600٬000 ریال
1٬360٬000 ریال

در ستایش سیاست


538٬000 ریال

تجملات اشتراکی

465٬000 ریال
395٬250 ریال

جامعه شناسی سیاسی

1٬600٬000 ریال
1٬360٬000 ریال

مسیر آشتی

1٬650٬000 ریال
1٬402٬500 ریال

نیکوکاران نابکار

1٬300٬000 ریال
1٬105٬000 ریال

از این جا تا ناکجا

700٬000 ریال
595٬000 ریال

روشنفکران و سیاست

550٬000 ریال
467٬500 ریال

پیش بینی های سیاسی

1٬500٬000 ریال
1٬275٬000 ریال

جامعه شناسی نخبه کشی

680٬000 ریال
578٬000 ریال

دموکراسی و انقلاب

1٬450٬000 ریال
1٬232٬500 ریال

دیوار فرو می ریزد


1٬420٬000 ریال

آزادی آکادمیک


1٬100٬000 ریال

تروریسم سعودی

1٬300٬000 ریال
1٬105٬000 ریال

هیتلر و ظهور حزب نازی

1٬300٬000 ریال
1٬105٬000 ریال

فلسفه و جامعه و سیاست

1٬400٬000 ریال
1٬190٬000 ریال