نتایج جستجو برای رسانه

حاشیه همان متن است


710٬000 ریال

پرتاب سنگ به اتوبوس گوگل


850٬000 ریال

افکار عمومی


700٬000 ریال

به من دروغ نگو


980٬000 ریال

دیپلماسی رسانه


150٬000 ریال

گزارش سانسور یک فیلم


2٬100٬000 ریال

مبانی ارتباطات جمعی


160٬000 ریال

خبر در قرن بیست و یکم


140٬000 ریال

برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی


180٬000 ریال

رسانه های جدید و آینده دیپلماسی


160٬000 ریال

هویت ملی و جامعه اطلاعاتی


100٬000 ریال

تکنیک های عملیات روانی در رسانه


300٬000 ریال

جامعه ی انفورماتیک و سرمایه داری


70٬000 ریال

چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم


650٬000 ریال